Twitter oficial de Grup Caliu Canal de Youtube oficial de Grup Caliu Facebook oficial de Grup Caliu Canal d' Instagram oficial de Grup Caliu
C/Mossèn Batlle, 5, Local 2  -  08024 Barcelona  - Tel. 93 237 27 16  -  grupcaliu@yahoo.es
Twitter oficial de Grup Caliu Canal de Youtube oficial de Grup Caliu Facebook oficial de Grup Caliu Canal d' Instagram oficial de Grup Caliu
l’Ateneu Divers C/Mossèn Batlle, 5, Local 2 08024 Barcelona Tel. 93 237 27 16 grupcaliu@yahoo.es
LÍNEA D’ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EQUIPAMENTS SOCIO CULTURALS I DE LLEURE ORDINARIS DE LA CIUTAT On les persones beneficiàries es desplacen als recursos normalitzats com un ciutadà/na de ple dret, i que l’entitat ve oferint des de la seva fundació. Ens  estem referint concretament a les següents activitats: activitats d’oci compartit, activitats culturals, activitats de vida nocturna, esdeveniments esportius,  sortides i vacances, memòria històrica, museus, ... Aquestes activitats tindran una freqüència ordinària, i el seu contingut anirà canviant en funció de  l’autodeterminació dels seus participants. Aquestes activitats es realitzaran principalment en cap de setmana.  LÍNEA D’ACTIVITATS D’OCI I LLEURE REALITZADES AL LOCAL DE L’ATENEU DIVERS ADREÇATS A PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’ENTITAT, ALGUNES  D’ELLES OBERTES TAMBÉ A LA POBLACIÓ EN GENERAL Aquesta línia inclou dos àmbits diferenciats;  Activitats d’oci i lleure realitzades al local de l’ATENEU DIVERS dirigides exclusivament a les persones amb discapacitat intel·lectual (tant  persones usuàries habituals com persones que realitzin activitats puntuals):  Dins aquesta tipologia trobem diferents tipus d’activitats  ACTIVITATS FORMATIVES: anglès, català, taller de conversa en anglès, coaching en economia domèstica, informàtica, control de l’euro, taller de  rebosteria, pilates, escacs. aquestes activitats tenen una freqüència setmanal, i una durada que oscil·la entre l’hora i hora i mitja. Es realitzen entre  setmana per la tarda.  ACTIVITATS LÚDIQUES: en aquest àmbit trobem activitats d’entreteniment com jocs de taula, ràdio, karaoke, i en definitiva tots els recursos lúdics  que disposa l’entitat (futbolín, billar, videojocs,...). Aquest espai es realitza entre setmana (de dilluns a dijous) per la tarda.  En cap de setmana el centre ofereix activitats variables els dissabtes per la tarda: activitat de disco i activitat lliure on els usuaris/es de l’entitat  accedeixen a l’activitat sense cap tema concret. També s’ofereixen esdeveniments esportius, cinefòrums, .... ( amb freqüència variables – dissabte o  diumenge).  ACTIVITATS ESPORTIVES: Les quals es realitzen tant entre setmana com en cap de setmana. Totes elles realitzades en espais normalitzats de la  comunitat. Existeixen 3 modalitats:  - Activitats esportives entre setmana: pilates, bàsquet, piscina. Amb una freqüència setmanal.  - Activitats esportives en cap de setmana:  esports emergents (paddel, tamborí, bolei platja, tenis...). Amb una freqüència quinzenal i 2h de  durada.  -   Projecte ACTIVA'T. Mitjantçant un conveni entre la Fundació Claror i L’Ateneu Divers,el projecte ACTIVA'T ofereix l'oportunitat de realitzar acitivitat física periòdica  en un espai normalitzat i amb suport d'un acompanyant de l’Ateneu Divers.   https://www.claror.cat/fundacio-claror/noticia/cla-190107-conveni-grup-caliu https://www.claror.cat/fundacio-claror/noticia/revista-170712-grup-caliu ACTIVITATS QUE FOMENTEN LA IGUALTAT DE GÈNERE: Dins aquest àmbit trobem dues activitats principals.  - Grup de dones del l’ATENEU DIVERS: grup d’afinitat entre dones no mixte que promou la sororitat i el suport mutu entre les dones  participants per desenvolupar l’empoderament com a dones. Tindrà una freqüència mensual en divendres per la tarda. També s’inclouran  xerrades sobre temes d’interès de les participants del grup que anirà conduït per professionals experts.  - Grup d’homes de l’ATENEU DIVERS: tindrà una freqüència mensual, i té l’objectiu de treballar les masculinitats alternatives no violentes de  forma col·lectiva per tal de renunciar als privilegis del masclisme i avançar cap a una societat més igualitària.  ACTIVITATS DIRIGIDES ALS JOVES DE l’ATENEU DIVERS: Al llarg de l’any 2017, es realitzaran activitats específiques per als joves participants  de l’entitat (entre els 18 i els 30 anys). Es realitzarà una activitat al mes en el local de l’entitat per la tarda i tindrà un component lúdic, en divendres.  En cap de setmana, es realitzarà un dissabte al mes una reunió per promoure l’autodeterminació dels seus participants, i una sortida al mes en dissabte  (matí o tarda). La tipologia d’aquesta activitat variarà cada mes (vida nocturna, espectacles, memòria històrica,....).  Activitats d’oci i lleure realitzades al local de l’ATENEU DIVERS dirigides a les persones amb discapacitat intel·lectual però també a la  població en general. Des de la seva creació, l’any 2014, el projecte preveu continuar amb activitats obertes a la població en general. La idea es sustenta en promoure iniciatives  en la nostra seu que captin l’ interès de la població en general, i que siguin elles les que s’apropin al col·lectiu. Aquest tipus d’activitats estableix ponts de  coneixement mutu a partir d’un interès en comú. Les activitats que es realitzen són principalment vinculades al món de la cultura, presentacions de llibres  amb la presència dels seus autors/es, actuacions musicals, conferències sobre temes d’actualitat,... Aquesta experiència d’èxit contrastable per a nosaltres,  esdevindrà un pilar al llarg del 2017, on s’intentarà ampliar el número d’activitats d’aquesta tipologia. Es realitzaran tant entre setmana (dimarts i divendres)  com en cap de setmana (dissabte per la tarda).  LÍNEA D’ACTIVITATS PER LA SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ EN GENERAL RESPECTE EL SERVEI I EL COL·LECTIU OBJECTE D’INTERVENCIÓ.  Un dels eixos clau de la nostra entitat és la lluita pels Drets de les persones amb discapacitat usuàries del centre. Al llarg de tots aquests Anys hem realitzat  dos audiovisuals (documental DIFERENTS, i audiovisual DONES DIFERENTS) que tracten sobre la discriminació que han patit aquest col·lectiu en la història,  però també aborden la discriminació per raó de gènere. Aquests recursos audiovisuals ens han servit per realitzar xerrades en instituts, altres entitats de la  xarxa catalana, que han mostrat interès en el tema i on s’ha pogut organitzar activitats molts interessants dins aquest àmbit.  Al llarg del 2017, continuarem amb aquestes activitats sempre que ens sigui possible. El projecte també inclou estar presents i ser part activa en totes  aquelles activitats que promoguin la reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual organitzades tant per organismes públics com  privats.  LÍNEA D’ACTIVITATS DE MEDIACIÓ EN EL LLEURE PER A PROMOURE, POSSIBILITAR I ACOMPANYAR A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PERQUÈ ES PUGUIN INCLOURE EN L’OFERTA SOCIOCULTURAL DE LA COMUNITAT Aquesta línia d’activitats tractarà de canalitzar les possibles demandes de participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en els grups o activitats  de l’oferta (pública o privada) normalitzada. Es pretén portar a terme un apropament entre la realitat de les persones amb discapacitat i la realitat i  característiques de l’entorn, i té com a finalitat darrera la inclusió de la persona en activitats de l’entorn.   Aquest any 2017 ja estem acabant de definir una proposta esportiva totalment normalitzada i inclusiva que es realitzarà en instal·lacions esportives de la  comunitat. Però també estarem oberts a qualsevol demanda concreta que ens realitzi qualsevol dels nostres usuaris/es.  LÍNEA D’ACTIVITATS ENCAMINANDES A IMPLANTAR UN MODEL DE FUNCIONAMENT QUE DIGNIFIQUI TANT EL SERVEI COM EL COL·LECTIU Tot el que s’ha explicat en les línies anteriors, es desenvoluparà sota un model pioner en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Com ja exposat anteriorment,  l’any 2016 va estar un any de sistematització del nostre model, el qual va ser el resultat de reunions amb tots els col·lectius implicats a l’entitat. En aquest  procés de reflexió vam intentar donar resposta a preguntes com: Quin model de funcionament s’ajusta més a l’ATENEU DIVERS tenint en compte el tipus de  servei que som, l’edat dels/de les participants. L’objectiu que es perseguia darrera de tot aquest treball ha estat dignificar tant del servei com el  col·lectiu objecte d’intervenció ( això implica crear un tipus de recurs que trenqui amb els tòpics i estereotips imperants). Les conclusions de tot  aquest treball es presenten a continuació: - El model de funcionament que adoptarà l’ATENEU DIVERS en els propers anys serà un model de tipologia ateneística. Aquest nou model de    funcionament ve motivat perquè el nostre model comparteix moltes similituds amb el model de funcionament del moviment ateneístic:  Defensa de la cultura i la llengua catalana en totes les seves expressions (tradicions, gastronomia, activitats culturals ....).  Promou activitats d’esbarjo, recreatiu i educatiu, la formació de la persona, l’activitat esportiva i de lleure, el foment del voluntariat.  Es basa en un model assembleari en la pressa de decisions.  Tipus de recurs que cerca mecanismes per obrir-se a la població en general.  Tipus de recurs on els seus associats/des són els protagonistes de totes les activitats que es realitzen i són protagonistes de l’organització de les mateixes.  La programació d’activitats es realitza a través de comissions de treball.  Tipus de recurs que promou el treball comunitari i en xarxa.(cessió d’espais, sinergies amb altres associacions...).  Tipus de recurs emprenedor, obert i no excloent, que té el seu potencial en la base humana que l’aglutina i que li dóna força.  A més de compartir aquests punts en comú, creiem que l’evolució a un tipus de recurs amb aquesta nomenclatura DIGNIFICA el col·lectiu, i el deixa al marge  d’un tipus de serveis encaminats a infants i adolescents com seria esplai, centre de lleure,....  També ens ofereix una finestra d’oportunitat per la relació interpersonal amb altres entitats (en aquest cas els diferents ateneus, casals populars,... que  existeixen a Barcelona) que no són exclusivament destinades a persones amb discapacitat intel·lectual.  Aquesta línea d’activitats es realitzarà en dues fases (2017-2018). En aquesta sol·licitud es presentaran les accions que es realitzaran en  aquesta primera fase corresponent a l’any 2017.  Les activitats principals que s’inclouen en aquesta primera fase seran les següents:  - Evolució dels grups d’interès existents actualment en l’associació cap a comissions, que respongui als diferents àmbits     d’interès per als nostres usuaris/es.  - Creació d’una biblioteca-arxiu al centre en la que s’anirà adquirint els llibres, discs, dels artistes que passin pel centre.     Es crearà un servei de préstec als nostres associats/des.  - Ampliació de les activitats relacionades amb la cultura catalana, i obrir aquestes activitats a la població en general.  - Establir els primers contactes amb altres ateneus de Barcelona per compartir experiències, i realització de projectes     comuns. - Millores de les instal·lacions de la nostra seu per ser més accessible.  - Actes de difusió del nou projecte.    - Adaptació de la nostra pàgina web d’acord a aquest nou funcionament. 
PROGRAMES
QUI SOM PROGRAMES TRANSPAR╚NCIA ACTIVITATS MULTIM╚DIA BLOCS DOCUMENTS CONTACTE